Class DocLine

  • Field Detail

   • p_DocumentType

    public String p_DocumentType
   • m_TrxHeader_ID

    public String m_TrxHeader_ID
    ID - Trx Header
   • m_TrxLine_ID

    public String m_TrxLine_ID
    ID - Line ID
   • m_Line

    public String m_Line
    Line
   • m_C_UOM_ID

    public String m_C_UOM_ID
    Qty UOM
   • m_qty

    public String m_qty
    Qty
   • m_C_Currency_ID

    public String m_C_Currency_ID
    Currency
   • m_AmtSourceDr

    public String m_AmtSourceDr
    Debit Journal Amt
   • m_AmtSourceCr

    public String m_AmtSourceCr
    Credit Journal Amt
   • m_AmtAcctDr

    public String m_AmtAcctDr
    Converted Amounts
   • m_AmtAcctCr

    public String m_AmtAcctCr
   • m_C_AcctSchema_ID

    public String m_C_AcctSchema_ID
   • m_account

    public Account m_account
    Account used only for GL Journal
   • m_AD_Org_ID

    public String m_AD_Org_ID
   • m_A_Asset_ID

    public String m_A_Asset_ID
   • m_C_BPartner_ID

    public String m_C_BPartner_ID
   • m_M_Product_ID

    public String m_M_Product_ID
   • m_C_Glitem_ID

    public String m_C_Glitem_ID
   • m_AD_OrgTrx_ID

    public String m_AD_OrgTrx_ID
   • m_C_SalesRegion_ID

    public String m_C_SalesRegion_ID
   • m_C_Project_ID

    public String m_C_Project_ID
   • m_C_Campaign_ID

    public String m_C_Campaign_ID
   • m_C_Activity_ID

    public String m_C_Activity_ID
   • m_C_LocFrom_ID

    public String m_C_LocFrom_ID
   • m_C_LocTo_ID

    public String m_C_LocTo_ID
   • m_User1_ID

    public String m_User1_ID
   • m_User2_ID

    public String m_User2_ID
   • m_C_Costcenter_ID

    public String m_C_Costcenter_ID
   • m_C_Charge_ID

    public String m_C_Charge_ID
   • m_ChargeAmt

    public String m_ChargeAmt
   • m_description

    public String m_description
    Description
   • m_C_Tax_ID

    public String m_C_Tax_ID
    Tax ID
   • m_C_WithHolding_ID

    public String m_C_WithHolding_ID
    WithHolding ID
   • m_DateAcct

    public String m_DateAcct
   • m_DateDoc

    public String m_DateDoc
   • m_Record_Id2

    public String m_Record_Id2
  • Constructor Detail

   • DocLine

    public DocLine​(String DocumentType,
            String TrxHeader_ID,
            String TrxLine_ID)
  • Method Detail

   • getM_C_Tax_ID

    public String getM_C_Tax_ID()
   • setM_C_Tax_ID

    public void setM_C_Tax_ID​(String tax_ID)
   • copyInfo

    public void copyInfo​(DocLine source)
   • getM_C_WithHolding_ID

    public String getM_C_WithHolding_ID()
   • setM_C_WithHolding_ID

    public void setM_C_WithHolding_ID​(String withHolding_ID)
   • setAmount

    public void setAmount​(String amtSourceDr,
               String amtSourceCr)
   • setConvertedAmt

    public void setConvertedAmt​(String C_AcctSchema_ID,
                  String amtAcctDr,
                  String amtAcctCr)
    Set Converted Amounts
    Parameters:
    C_AcctSchema_ID - acct schema
    amtAcctDr - acct amount dr
    amtAcctCr - acct amount cr
   • setAccount

    public void setAccount​(Account acct)
    Set Journal Account
    Parameters:
    acct - account
   • setAD_Org_ID

    public void setAD_Org_ID​(String AD_Org_ID)
    Set AD_Org_ID. For GL Journal overwrite
    Parameters:
    AD_Org_ID - org
   • getChargeAccount

    public Account getChargeAccount​(AcctSchema as,
                    BigDecimal amount,
                    ConnectionProvider conn)
    Get Charge Account
    Parameters:
    as - account schema
    amount - amount for expense(+)/revenue(-)
    Returns:
    Charge Account or null
   • getC_AcctSchema_ID

    public String getC_AcctSchema_ID()
    Get (Journal) AcctSchema
    Returns:
    C_AcctSchema_ID
   • getAccount

    public Account getAccount()
    Get Journal Account
    Returns:
    account
   • getAmtSourceDr

    public String getAmtSourceDr()
    Get (Journal) Line Source Dr Amount
    Returns:
    DR source amount
   • getAmtSourceCr

    public String getAmtSourceCr()
    Get (Journal) Line Source Cr Amount
    Returns:
    CR source amount
   • setQty

    public void setQty​(String qty)
    Quantity
    Parameters:
    qty - transaction Qty
   • getAmount

    public String getAmount()
    Line Net Amount or Dr-Cr
    Returns:
    balance
   • setAmount

    public void setAmount​(String sourceAmt)
    Set Amount (DR)
    Parameters:
    sourceAmt - source amt
   • getM_description

    public String getM_description()
    Returns:
    the m_description
   • getServletInfo

    public String getServletInfo()